Vedtægter

 

      for   Aaker og Pedersker Kirkegårde

 

             Kommune:  Bornholms regionskommune

             Provsti: Bornholms

             Stift:  Københavns

 

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

 

§ 1.

 

Kirkegårdene ejes af Aa kirke og Pedersker kirke og bestyres af  Aaker / Pedersker menighedsråd.

 

§ 2.

Kirkegårdenes drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgerne i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdenes daglige drift varetages af den ved kirkerne ansatte kirkegårdsleder/graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med Regulativ for graverstillingen/kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdenes drift rettes til menighedsrådet.

 

§ 3.

Kirkeværgerne og graveren/kirkegårdslederen opbevarer hver et eksemplar af kirkegårdskortet og fører hver et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal gravpladserne på kirkegårdene sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn over kirkegårdene.

B. Gravsteder.

 

§ 4.

Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.

 

Erhvervelse og fornyelse.

 

§ 5.

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner såvel i nye som i bestående gravsteder sker til kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen.

 

§ 6.

I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 7.

Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:

I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse stiftsøvrigheden.

Stk. 2. Der kan her ud over ikke erhverves gravstedsret på kirkegårdene/Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en gift person, skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle umiddelbart ved siden af den anviste gravplads. Ægtefællen bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 4 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegårdene er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan dog kun ske med kirkegårdsudvalgets/menighedsrådets godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 8. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret på en gang for et åremål, som overstiger det dobbelte af fredningstiden kan kun ske med stiftsøvrighedens godkendelse. Denne godkendelse vil kunne gøres betinget af, at gravstedets vedligeholdelse sikres ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb.

 

§ 8.

Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.

 

 

§ 9.

Den periode, hvor hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.

 

§ 10.

Gravstedsretten kan kun overdrages med kirkegårdsudvalgets samtykke.

 

§ 11.

Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkeværgen/graveren/kirkegårdslederen herom i rimelig tid før den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdslederen/graveren ved  brev den pågældende en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet og hvad der findes derpå til kirkegårdene.

Stk. 3. Indehaveren af gravstedsretten kan dog inden brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

 

Nedlæggelse og regulering

 

§ 12.

Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdenes eventuelle nedlæggelse.

 

§ 13.

Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegårdene.

 

Gravstedernes indhegning.

 

§ 14.

Gravstederne må ikke uden kirkegårdsbestyrelsens samtykke hegnes med andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, hvor den stedlige tradition tilsiger det.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdenes ejendom. Dog ikke hække på gravsteder

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegårdene, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstederne kan indhegnes med hæk: tuja , taks , buksbom , tillige med granit eller sandsten. Andet kan ikke tillades.

 

 

Gravstedernes beplantning.

 

§ 15.

Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Bestående beplantninger, herunder træer, må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealerne de står, og uanset af hvem plantningen er bekostet.

 

Gravminder.

 

§ 16.

Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirkerne eller kirkegårdene, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegårdene. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 4. Menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegårdene. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel IV. Menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen) sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, såvidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets (kirkegårdsbestyrelsens) begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegårdene, påhviler menighedsrådet (kirkegårdsbestyrelsen).

Stk. 7. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravmindet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

 

Gravstedernes vedligeholdelse.

 

§ 17.

Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgerne at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegårdene vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegårdene overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegårdene, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne af opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.

 

 

§ 18.

Kirkegårdene har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.

 

§ 19.

Kirkegårdene renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegårdene mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Engangsbeløb for længere tid end en fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.

Stk. 4. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgerne, graveren/kirkegårdslederen eller andre ved kirkerne eller kirkegårdene ansatte personer, at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

 

Særlige bestemmelser for kistegrave.

 

§ 20.

Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år på Aaker kirkegård og 20 år på Pedersker kirkegård.

Brugsperiode      20 år                                        

 

§ 21.

En gravplads for en voksen skal være 2,50 x 1,25 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller spæde børn kan med kirkeværgernes samtykke nedsættes i en allerede benyttet grav.

 

§ 22.

Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.

 

§ 23.

Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra kirkeministeriet.

 

Særlige bestemmelser for urnegrave.

 

§ 24.

Fredningstiden - den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for urnegrave  10 år.

 

§ 25.

Et urnegravsted skal være 1,00 x 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.

Stk. 3. Gravminderne må ikke overstige 60 x 40 cm.

Stk. 4. Særligt for Aaker kirkegård, for urnegravsteder i græs, gælder at:

  • vælges anden beplantning end græs, anlægges bed kant af chaussesten.
  • det kun er tilladt at have bed kanter i udvalgte områder.
  • bedet skal vedligeholdes af gravstedsindehaveren, eller der kan træffes pasningsaftale med kirkegården.
  • der ikke må benyttes hvide sten, skærver eller betonsten.
  • stenvaser og spidsvaser må anvendes til buketter.
  • gravstedet ikke må omkranses af hæk eller anden afgrænsning.
  • at der ikke må plantes bag gravstenen/gravmindet.
  • grandækning kun må foretages i bedet.

 

§ 26.

Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.

 

§ 27.

Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.

 

Øvrige bestemmelser

 

§ 28.

Såfremt der på kirkegårdene findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget.

 

§ 29.

Begravelser og urnenedsættelser på kirkegårdene kan finde sted på alle hverdage/alle dage, dog ikke 1. juledag, 1. påskedag og 1. pinsedag. Samt søndage.

 

C. Ordensbestemmelser.

 

§ 30.

Stk. 2. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegårdene eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Stk. 3. Kirkegårdslederen/graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdenes orden og fred, og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.

 

D. Takster.

 

§ 31.

Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsretten til gravsteder, samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser mv. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på kirkernes hjemmeside www.aakerpedersker.dk samt på provstiets hjemmeside.

 

§ 32.

Fornyelse kan, efter brugsperiodens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

 

                                           

 

Taksterne er grundbeløb, som reguleres pr. 1. april  hvert år i henhold til vejledning udsendt af stiftsøvrigheden. Bruttotakster på grundlag af den seneste vejledning skal foreligge som bilag til vedtægten.